Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

8190 7a08 500
Reposted fromrol rol viamadinsane madinsane
4706 5f06 500
9615 dab3
Reposted fromrol rol viaszelestlisci szelestlisci
0681 4ca7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadinsane madinsane
3165 bbe9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaharmony harmony
7758 c894 500
Reposted frompeper peper viawiks wiks
3629 ac8f 500
Reposted frommakemyday makemyday viahavingdreams havingdreams
5057 f1a2 500
Reposted fromoll oll viaannairda annairda
9137 6290

December 05 2016

Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
8725 2b1e 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viarol rol
3126 59a8
Reposted fromBulterier Bulterier viarainingman rainingman

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viapuszkamileny puszkamileny
Reposted fromcefuj cefuj viacudoku cudoku
Reposted fromreksi0 reksi0 viajethra jethra

December 02 2016

November 30 2016

0770 1398
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl