Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

0472 1e23 500
Reposted fromkjuik kjuik viatobecontinued tobecontinued
4597 a846 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaucieknijmi ucieknijmi
0390 06a0
Rzuciło mi się w oczy idiotyczne hasło na billboardzie reklamującym piwo: "Żona bez ż to tylko ona".
Aż się prosi, żeby dopisać "mąż bez ż nic nie znaczy".
No to reklamy, których nie lubimy. ;) - Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona
Reposted frombruxa bruxa viaucieknijmi ucieknijmi
4844 e8cb 500
Reposted frommrautyna mrautyna viazamknioczy zamknioczy

August 25 2016

7577 dd4e 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoopsiak oopsiak

August 22 2016

6867 a1e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaholymoly holymoly
9069 fbba 500

darkcoastphotography:

Copley Ridge, 2016

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaholymoly holymoly
9253 d5ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 19 2016

2339 43b5
Reposted fromhydeaway hydeaway viaszaaatan szaaatan

August 17 2016

– Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński; Dzień świra (2002)
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator viazabka zabka
9249 37f3 500
6126 802c
Reposted fromMatalisman Matalisman viavertheer vertheer

August 16 2016

Poboisz się, poboisz i umrzesz i tyle będziesz mieć z tego życia.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaamelinowa amelinowa
5099 e325
black body
3808 0a89
Reposted fromtfu tfu viazupelnie zupelnie
Dobroć to też siła, choć tak często wygląda na słabość
— K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl