Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2016

1683 badb 500
Stay flay
Reposted frompiehus piehus viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

October 03 2016

4543 c665 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapannakies pannakies
2437 19e3
Reposted fromkoskoss koskoss viabasia basia
4987 9442 500
Reposted fromnyaako nyaako viazatoreek zatoreek
Czasami ludzie wokół Ciebie nie będą rozumieć Twojej drogi. Nie muszą, ona nie jest dla nich.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazatoreek zatoreek
4949 4444
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies
2025 392e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazatoreek zatoreek
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcaixa caixa vialatusek latusek

October 01 2016

4410 6b3a
Reposted fromgoorsky goorsky viabibisi bibisi

September 29 2016

Dziś - brakuje mi Twej dobrej rady, dziś - nie umiem sobie z tym poradzić...
— ;(
2016 d836
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5220 1293 500
4219 381f
0799 f717

September 26 2016

Czasami mężczyzna chciałby kobietę zabrać na Księżyc, chciałby zrobić dla niej wszystko, a tak naprawdę do pełni szczęścia wystarczy, aby stanął z nią mocno na Ziemi. 
— Mr G.
Reposted fromyannim yannim viamyshirt myshirt
8239 d44b
Reposted fromkyte kyte viamyshirt myshirt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl