Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viablu blu
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viatractable tractable

May 27 2017

4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viahope hope
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix via100suns 100suns
3523 7fb8 500
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viadreams-come-true dreams-come-true

May 26 2017

6536 0533
Reposted fromzenibyja zenibyja viajethra jethra
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viaszszsz szszsz
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viajethra jethra
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viaszszsz szszsz
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viasomebunny somebunny

May 24 2017

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatsssy patsssy
7154 c2bb 500
Barcelona
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorchila orchila
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaCannonball Cannonball
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajointskurwysyn jointskurwysyn
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl