Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
6117 034c
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viafreska freska
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viafreska freska

June 01 2017

2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viairmelin irmelin
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viaucieknijmi ucieknijmi
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viajessamine jessamine

May 31 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viawrazliwa wrazliwa
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakapitandziwny kapitandziwny
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakotfica kotfica
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viafullmoon fullmoon
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viafullmoon fullmoon
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viafullmoon fullmoon

May 30 2017

1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
7848 8413 500

velvet—-roses:

my pretty guy, arlo

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl