Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viabarock barock
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaalexandrious alexandrious
8402 e335
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viajstrbl jstrbl
4864 0174 500
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus

July 27 2017

– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viapersona-non-grata persona-non-grata
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viapanimruk panimruk
1518 95bd
Reposted fromagridoce agridoce viapanimruk panimruk
1978 8a72 500
Reposted fromplusgoniminus plusgoniminus viafreeway freeway
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viafreeway freeway
2722 b2ca
2723 4a73
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamyszkaminnie myszkaminnie
2746 b8c9
2769 6cd9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl