Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viapchamtensyf pchamtensyf

January 14 2020

0773 f352 500
Warsaw City Lights via Ron Garan photos
Reposted fromjackal jackal viaponurykosiarz ponurykosiarz
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viamadamemonroe madamemonroe
5602 5034
0886 4ee5 500
Reposted fromnutt nutt viamantonis mantonis
5274 01a7 500
Reposted fromeffic effic viapchamtensyf pchamtensyf
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
3755 4d5b 500
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapchamtensyf pchamtensyf
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viapchamtensyf pchamtensyf

January 13 2020

6617 21b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl
9959 cef2 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viatobecontinued tobecontinued
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreska freska
 
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl